SEMUD KAVM�

Semud Kavmi Hakk�ndaki Arkeolojik Bulgular

G�n�m�zde Semud Kavmi, Kuran'da bahsi ge�en kavimler i�inde hakk�nda en fazla bilgiye sahip olunanlardan bir tanesidir. Tarih kaynaklar� da, Semud isimli bir kavmin ya�ad���na deliller sunmaktad�r.

Kuran'da bahsi ge�en Hicr halk� ve Semud Kavmi'nin asl�nda ayn� kavim olduklar� tahmin edilmektedir; zira Semud Kavmi'nin bir ba�ka ismi de Ashab-� Hicr'dir. Bu durumda "Semud" kelimesi bir halk�n ismi, Hicr �ehri ise bu halk�n kurdu�u �ehirlerden biri olabilir. Nitekim Yunan co�rafyac� Pliny'nin tarifleri de bu y�ndedir. Pliny, Semud Kavmi'nin oturmakta oldu�u yerlerin Domatha ve Hegra oldu�unu yazm��t�r ki, buralar g�n�m�zdeki Hicr kentidir.1

Semud Kavmi'nden bahseden bilinen en eski kaynak, Babil Kral� II. Sargon'un bu kavme kar�� kazand��� zaferleri anlatan Babil devlet kay�tlar�d�r. (M� 8. y�zy�l) Sargon, Kuzey Arabistan'da yapt��� bir sava� sonunda onlar� yenmi�tir. Yunanl�lar da bu kavimden bahsetmekte ve Aristo, Batlamyus ve Pliny'nin yaz�lar�nda isimleri "Thamudaei", yani "Semudlar" olarak an�lmaktad�r.2Peygamberimizden �nce, yakla��k MS 400-600 y�llar� aras�nda ise izleri tamamen silinmi�tir.

Kuran'da Ad ve Semud Kavimleri'nin isimleri daima birlikte an�l�r. Dahas� Allah ayetlerde, Semud Kavmi'ne Ad Kavmi'nin helak�ndan ders almalar�n� ���tlemektedir. Bu ise, Semud Kavmi'nin Ad Kavmi hakk�nda detayl� bir bilgi sahibi oldu�unu g�sterir:

Semud (toplumuna da) karde�leri Salih'i (g�nderdik. Salih:) "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan ba�ka ilah�n�z yoktur... (Allah'�n) Ad (kavminden) sonra sizi halifeler k�ld���n� ve sizi yery�z�nde (g�� ve servetle) yerle�tirdi�ini hat�rlay�n. Ki onun d�zl�klerinde k��kler kuruyor, da�lardan evler yontuyordunuz. �u halde Allah'�n nimetlerini hat�rlay�n, yery�z�nde bozguncular olarak kar���kl�k ��karmay�n. (Araf Suresi, 73-74)

Ayetlerden anla��ld���na g�re Ad Kavmi ve Semud Kavmi aras�nda bir ili�ki vard�r, hatta belki de Ad Kavmi, Semud Kavmi'nin tarihinin ve k�lt�r�n�n bir par�as�d�r. Hz. Salih, Semud Kavmi'ne Ad Kavmi'nin �rne�ini hat�rlamalar�n� ve bundan ders almalar�n� emretmektedir.

Ad Kavmi'ne de kendilerinden �nce ya�am�� olan Nuh Kavmi'nin �rnekleri g�sterilmi�tir. Ad Kavmi'nin Semud Kavmi i�in tarihsel bir �nemi olmas� gibi, Nuh Kavmi'nin de Ad Kavmi i�in tarihsel bir �nemi vard�r. Bu kavimler birbirlerinden haberdard�rlar ve belki de ayn� soydan gelmektedirler.

Oysa Ad Kavmi ve Semud Kavimleri'nin ya�ad�klar� yerler, birbirlerinden co�rafi olarak uzak bir konumdad�rlar. Bu iki kavim aras�nda g�r�n��te herhangi bir ba�lant� yoktur; �yleyse ayette Semud Kavmi'ne hangi sebepten dolay� Ad Kavmi'ni hat�rlamalar� s�ylenmektedir?

Cevap, biraz ara�t�r�ld���nda ortaya ��kar. Ad ve Semud Kavimleri aras�ndaki co�rafi uzakl�k aldat�c�d�r. Semud Kavmi Ad Kavmi'ni bilmekteydi, ��nk� bu iki kavim, b�y�k bir olas�l�kla ayn� k�kenden geliyorlard�. Ana Britannica Ansiklopedisi "Semudlar" ba�l��� alt�nda bu kavimden ��yle bahseder:

Eski Arabistan'da �nem ta��d��� anla��lan kabile ya da kabileler toplulu�u. G�ney Arabistan k�kenli olduklar�, ancak i�lerinden b�y�k bir grubun �ok eskiden kuzeye g�� ederek Aslab Da�� yama�lar�na yerle�ti�i san�lmaktad�r. Hicaz ve �am aras�nda ya�ayan Semudlar, Ashab-� Hicr olarak bilinir. Son arkeolojik ara�t�rmalarda, Arabistan'�n orta kesimlerinde Semudlar'a ait �ok say�da kaya resim ve yaz� ortaya ��kart�lm��t�r.3

(Allah'�n) Ad (kavminden) sonra sizi halifeler k�ld���n� ve sizi yery�z�nde (g�� ve servetle) yerle�tirdi�ini hat�rlay�n. Ki onun d�zl�klerinde k��kler kuruyor, da�lardan evler yontuyordunuz. �u halde Allah'�n nimetlerini hat�rlay�n, yery�z�nde bozguncular olarak kar���kl�k ��karmay�n.
(Araf Suresi, 74)

Semud medeniyetinin kulland��� bir �e�it alfabenin (buna "Semudik alfabe" ismi verilir) �ok benzeri bir alfabeye hem Hicaz'da hem G�ney Arabistan'da rastlanm��t�r.4 Bu alfabe, ilk defa Orta Yemen'deki bug�nk� Semud kasabas� yak�nlar�nda bulunmu�tur. Bu b�lgenin kuzeyinde Rub al-Khali, g�neyinde Hadramut ve bat�s�nda da Sabwah kenti vard�r.

Daha �nce Ad Kavmi'nin, G�ney Arabistan'da ya�ayan bir kavim oldu�unu g�rm��t�k. Ad Kavmi'nin ya�ad��� b�lgede, �zellikle Ad'�n torunlar� olan Hadramiler'in ya�ad�klar� b�lgenin ve ba�kentlerinin yak�nlar�nda Semud Kavmi'ne ait bulgular�n elde edilmesi ise son derece �nemlidir. Bu durum, Kuran'da i�aret edilen Ad-Semud Kavimleri'nin ba�lant�s�n� da a��klar. Bu ba�lant�, Hz. Salih'in, Semudlar�n Ad Kavmi'nin yerine geldiklerini belirten s�z�nde ��yle a��klanmaktad�r:

Semud (toplumuna da) karde�leri Salih'i (g�nderdik. Salih:) "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan ba�ka ilah�n�z yoktur... (Allah'�n) Ad (kavminden) sonra sizi halifeler k�ld���n� ve sizi yery�z�nde (g�� ve servetle) yerle�tirdi�ini hat�rlay�n." (Araf Suresi, 73-74)

K�sacas� Semud Kavmi, Allah'�n el�ilerine uymaman�n kar��l���n� helak olarak �demi�tir. Yapmakta olduklar� yap�lar, sanat eserleri kendilerini azaptan koruyamam��t�r. Semud Kavmi, daha �nceki ve sonraki bir�ok inkarc� kavim gibi �iddetli bir azapla helak edilmi�tir.


Semud kavminin ya�ad��� b�lgede yap�lan kaz�lardan bir g�r�n�m.
------------------------------------------------------------------
D�P NOTLAR
1. "Hicr", �slam Ansiklopedisi: �slam Alemi, Tarihi, Co�rafya, Etno�rafya ve Bibliyografya Lugati, Clit 5/1, s. 475.
2. Phillip Hitti, A History of the Arabs, London: Macmillan, I970, s. 37.
3. "Semudlar", Ana Britannica, Cilt 19, s. 232.
4. Brian Doe, Southern Arabia, Thames and Hudson, 1971, ss. 21-22.

Kavimlerin Helak� .com
E-mail

BU S�TE HARUN YAHYA ESERLER�NDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMI�TIR.
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."