LUT KAVM� VE YIKILAN �EH�R

Lut G�l�'ndeki "Apa��k Ayetler"


Hud Suresi'nin 82. ayeti "b�ylece emrimiz geldi�i zaman, �st�n� alt�na �evirdik ve �zerlerine bal��ktan pi�irilmi�, istif edilmi� ta�lar ya�d�rd�k" ifadesiyle, Lut Kavmi'nin ba��na gelen felaketin �eklini a��k�a bildirir.

Ayetin ba��nda ge�en "�st�n� alt�na �evirmek" fiilinin �iddetli bir deprem ile b�lgenin yerle bir oldu�unu anlat�yor olmas� m�mk�nd�r. Nitekim, helak olay�n�n ya�anm�� oldu�u b�lge olan Lut G�l�, b�yle bir depremin olu�tu�una dair "apa��k deliller" ta��maktad�r.

Alman arkeolog Werner Keller konu hakk�nda ��yle diyor:

Bu b�lgede bir g�n kendini g�stermi� olan �ok b�y�k bir ��kmede patlamalar, y�ld�r�mlar, yang�nlar ve do�al gazlarla birlikte korkun� bir deprem olmu� ve Siddim Vadisi ile birlikte Lut Kavmi'nin �ehirleri yerin derinliklerine g�m�lm��lerdi.1

Zaten Lut G�l�, ya da di�er ad�yla �l� Deniz, aktif bir sismik b�lgenin, yani bir deprem ku�a��n�n tam �st�nde yer almaktad�r:

�l� Deniz'in taban� Rift Vadisi denilen tektonik k�kenli bir ��k�nt� i�inde yer al�r. Bu vadi kuzeyde Taberiye G�l�'nden, g�neyde Arabah Vadisi'nin ortas�na kadar 300 km.'lik bir uzant�da yer al�r.2

Ayetin devam�nda "�zerlerine bal��ktan pi�irilmi�, istif edilmi� ta�lar ya�d�rd�k" c�mlesiyle ifade edilen olay�n ise, Lut G�l� k�y�s�nda meydana gelen volkanik bir patlama ve bunun sonucunda p�sk�ren "pi�irilmi� k�vamdaki" kaya ve ta�lar olmas� m�mk�nd�r. (�uara Suresi'nin 173. ayetinde ayn� olay "...ve �zerlerine bir ya�mur ya�d�rd�k; uyar�l�p-korkutulanlar�n ya�muru ne kadar da k�t�" �eklinde bildirilmi�tir.)

Werner Keller bu konuda da ��yle diyor:

Bu deprem s�ras�nda, yerkabu�unun �atlay�p ��k���, kabu�un alt�nda uyuyan volkanlara serbest yol vermi�tir. �eria'n�n yukar� vadisinde bug�n de s�nm�� kraterlere rastlanmakta olup buralarda kire� katmanlar� �zerinde geni� lav k�tleleri ve bazalt katmanlar� yer alm��t�r.3

��te bu lav ve bazalt katmanlar�, zaman�nda burada volkanik bir patlaman�n ve depremin oldu�unu g�steren en b�y�k kan�tlard�r. Kuran'da, "�zerlerine bal��ktan pi�irilmi�, istif edilmi� ta�lar ya�d�rd�k" ifadesiyle tarif edilen olay da b�y�k olas�l�kla bu volkanik patlamad�r. Ayn� ayette "...emrimiz geldi�i zaman �st�n� alt�na �evirdik" �eklinde ifade edilen olay da Rift Vadisi'nde tektonik k�kenli olan ve volkanlar�n yery�z�ne b�y�k bir �iddetle ��kmas�na sebep veren deprem ile onun getirdi�i yar�lma ve ��k�nt�ler olmal�d�r.


Lut Kavminin ya�ad��� b�lgenin uydu foto�raf�.


(Yanda)Lut G�l�'n�n uydudan �ekilmi� foto�raflar�.

Lut G�l� ya da di�er bir ad�yla �l� Deniz.

(Yanda) Kavmin yok olmas�na sebep olan volkan patlamas�n� ve ard�ndan meydana gelen ��k��� g�steren �izim.
Lut G�l� �evresindeki da�lar�n �stten g�r�n���

Lut G�l�'n�n ta��d��� "apa��k ayetler" ger�ekten de son derece dikkat �ekicidir. Kuran'da anlat�lan k�ssalar ve bildirilen olaylar, genelde, Ortado�u, Arap Yar�madas� ve M�s�r etraf�nda yo�unla��r. ��te bu topraklar�n hemen ortas�nda Lut G�l� vard�r. Lut G�l�, etraf�nda ge�en olaylar kadar jeolojik olarak da dikkat �ekicidir. G�l, Akdeniz'in y�zeyinden yakla��k 400 metre daha al�aktad�r. G�l�n en derin yeri de 400 metre oldu�undan, g�l taban� Akdeniz'in y�zeyinden 800 metre al�aktad�r. Bu, d�nyan�n en al�ak noktas�d�r: D�nyan�n deniz y�zeyinden a�a�� olan ba�ka b�lgelerinde al�akl�k en fazla 100 metre kadard�r. Lut G�l�'n�n ba�ka bir �zelli�i de suyundaki tuz yo�unlu�unun �ok y�ksek olmas�, tuz miktar�n�n %30'u bulmas�d�r. Bundan dolay� g�lde bal�k ya da yosun gibi herhangi bir canl� ya�ayamaz. Bat� dillerinde Lut G�l�'ne "Dead Sea" (�l� Deniz) denilmesinin sebebi de budur.


G�le kayan �ehrin kal�nt�lar�ndan bir k�sm� g�l k�y�s�nda bulundu. Bu kal�nt�lar Lut Kami'nin ya�am d�zeyinin olduk�a y�ksek oldu�unu g�steriyordu.

Kuran'da anlat�lan Lut Kavmi ile ilgili olay, tahminlere g�re yakla��k M� 1800 y�llar�nda olmu�tur. Alman ara�t�rmac�, Werner Keller, arkeolojik ve jeolojik incelemelere dayanarak yapt��� a��klamalarda Lut Kavmi'nin ya�ad��� Sodom ve Gomorra �ehirlerinin yerlerinin Siddim Vadisi denilen ve Lut G�l�'n�n en alt ucunda bulunan b�lgede oldu�unu ve zaman�nda buralarda b�y�k ve geni� yerle�im alanlar�n�n bulundu�unu belirtiyor.

Lut G�l�'n�n en dikkat �ekici yap�sal �zelli�i ise, Kuran'da anlat�lan helak olay�n�n nas�l ya�and���n� g�steren bir kan�tt�r:

Lut G�l�'n�n do�usunda bir yar�mada olu�turan ve dile benzeyen bir k�s�m, g�l�n i�ine uzan�r. Bu k�sma Araplar "El Lisan" yani "dil" ad�n� vermi�lerdir. Burada suyun taban�nda, adeta g�l� ikiye ay�ran fakat g�r�lmeyen keskin bir dirsek uzanmaktad�r. Bu yar�madan�n sa��nda taban 400 metre derin oldu�u halde, sol taraf� �a��lacak kadar s��d�r. Son y�llarda yap�lan �l��mlerden buras�n�n derinli�inin ancak 15-20 metre kadar oldu�u anla��lm��t�r. Daha sonradan olu�tu�u tesbit edilen bu s�� b�lge, �nceki yaz�da belirtti�imiz deprem ve bu deprem sonucu olu�an k�tlevi bir ��k�nt�n�n eseridir. Eskiden Sodom ve Gomorra'n�n bulundu�u, yani Lut Kavmi'nin ya�ad��� yer i�te buras�d�r:

Zaman�nda buradan kar�� k�y�ya y�r�yerek ge�mek m�mk�nd�. Eskiden Siddim Vadisi'nde bulunan Sodom ve Gomorra �ehirlerini, �imdi �l� Deniz'in alt b�l�m�n�n d�zg�n y�zeyi �rt�yor. M� 2. bin y�l�n ba�lar�nda korkun� bir do�al felaket sonucu taban�n ��kmesi, kuzeyden gelen tuzlu suyun bu yeni olu�an bo�lu�a akmas�na ve buran�n dolmas�na sebep oldu.4

Lut Kavmi'nin izleri, g�zle de g�r�lebilir... Kay�kla Lut G�l�'n�n bu alt ucunda gezildi�inde, g�ne� ���nlar� da suya uygun bir a��yla yans�yorsa, insan �a��lacak bir g�r�n�mle kar��la��r. K�y�dan biraz �tede suyun i�inde a�a�lar�n belirdi�i g�r�l�r. Bunlar da g�l�n son derece yo�un olan tuzlar�n�n konserve etti�i a�a�lard�r. Derinlerde ye�il renkte g�r�len a�a� g�vdeleriyle a�a� art�klar� �ok eskidir. Bir zamanlar bu a�a�lar�n yapraklar�n�n ye�illendi�i ve �i�ek a�t��� yer yani Siddim Vadisi, b�lgenin en g�zel yerlerinden biriydi.

Lut Kavminin u�rad��� felaketin teknik y�n�, jeologlar�n ara�t�rmalar�ndan anla��l�yor. Buna g�re, Lut Kavmini yok eden deprem, olduk�a uzun bir yerkabu�u �atla�� (fay hatt�)n�n sonucunda olu�mu�tur: �eria Nehri'nin yata��n� olu�turan 190 kilometrelik mesafe boyunca �eria Nehri toplam 180 metrelik bir d���� yapar. Bu durum ve Lut G�l�'n�n deniz seviyesinden 400 metre al�ak olmas�, burada bir zamanlar b�y�k bir jeolojik olay�n meydana geldi�ini g�steren �nemli delillerdendir.

�eria Nehri ile Lut G�l�'n�n bu ilgin� yap�s� da, yerk�renin bu b�lgesinden ge�en bir yar�k ya da �atla��n ancak bir par�as�ndan ibarettir. Bu �atla��n durumu ve uzunlu�u son zamanlarda saptanm�� bulunmaktad�r.

Bu �atlak, Toroslar'�n eteklerinden ba�lay�p g�neye do�ru Lut G�l�'n�n g�ney k�y�lar�ndan ve Arap ��l� �zerinden Akabe K�rfezi'ne uzay�p oradan da K�z�l Denizi ge�erek Afrika'da son bulmaktad�r. Bu uzun ��k�nt�n�n uzay�p gitti�i yerlerde kuvvetli yanarda� hareketlerinin oldu�u anla��lmaktad�r. �yle ki, �srail'deki Galilee Da�lar�'nda, �rd�n'�n y�ksek yayla k�s�mlar�nda, Akabe K�rfezi ve di�er yak�n yerlerde siyah bazalt ve lavlar bulunmaktad�r.

T�m bu kal�nt�lar ve co�rafi �zellikler, Lut G�l�'nde b�y�k bir jeolojik olay�n ya�and���n� g�stermektedir. Werner Keller bu jeolojik olay� ��yle anlat�yor.

Bu b�lgede bir g�n kendini g�stermi� olan �ok b�y�k bir ��kmede patlamalar, y�ld�r�mlar, yang�nlar ve do�al gazlarla birlikte korkun� bir deprem olmu� ve Siddim Vadisi ile birlikte Lut Kavmi'nin �ehirleri de yerin derinliklerine g�m�lm��lerdir. Bu deprem s�ras�nda, yer kabu�unun �atlay�p ��k���, kabu�un alt�nda uyuyan volkanlar� harekete ge�irmi�tir. �eria'n�n yukar� vadisinde bug�n de s�nm�� kraterlere rastlanmakta olup buralarda kire� katmanlar� �zerinde geni� lav kitleleri ve bazalt katmanlar� yer alm��t�r.5

National Geographic ise Aral�k 1957 say�s�nda konu hakk�nda ��yle diyordu:

Sodom tepesi, �l� denize do�ru y�kselir. Hi� kimse �imdiye dek yok olan �ehirler Sodom ve Gomorra'y� bulamad�, fakat bilim adamlar�na g�re bu �ehirler kayal�klar�n kar��s�ndaki Siddim Vadisi'nde duruyorlar. B�y�k ihtimalle �l� Deniz'in ta�k�n sular� ve depremin alt�nda kald�lar.6

D�P NOTLAR
1. Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht (The Bible as History; a Confirmation of the Book of Books), New York: William Morrow, 1956.
2. "Le Monde de la Bible", Archeologie et Histoire, Temmuz-A�ustos 1993.
3. Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht (The Bible as History; a Confirmation of the Book of Books), New York: William Morrow, 1956.
4. Werner Keller, The Bible as History in Pictures, New York: William Morrow, 1964.
5. Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht (The Bible as History; a Confirmation of the Book of Books), New York: William Morrow, 1956, s. 88.
6. G. Ernest Wright, "Bringing Old Testament Times to Life", National Geographic, Vol. 112, Aral�k 1957, s. 833.

Kavimlerin Helak� .com
E-mail

BU S�TE HARUN YAHYA ESERLER�NDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMI�TIR.
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."